Dyskwalifikacja w postępowaniu przetargowym

Decydując się do walki o przetargi, warto pamiętać o tym, że zamawiający ma prawo zażądać od wykonawców wszystkich dokumentów rejestrowych, celem weryfikacji zdolności oferenta do wykonania zamówienia, a także do oceny zgodności oferowanych przez niego usług z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czyli tzw.: SIWZ (więcej: http://forum.gazeta.pl/forum/w,921,147076232,,Czy_wybrano_oferte_niezgodna_z_SIWZ_.html?v=2). Bardzo często sprawdzane są także dotychczasowe zlecenia wykonane przez oferenta w podobnym zakresie prac, w szczególności w kontekście:

  • Decydując się do walki o przetargi, warto pamiętać o tym, że zamawiający ma prawo zażądać od wykonawców wszystkich dokumentów rejestrowych, celem weryfikacji zdolności oferenta do wykonania zamówieniaposiadanych przez niego uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia,
  • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
  • posiadania potencjału technicznego,
  • posiadania odpowiednich zasobów ludzkich,
  • posiadania odpowiednich zasobów finansowych.

Istotną, więc kwestią, poza wymogami natury technicznej, jest także obecna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa biorącego udział w postępowaniu przetargowym.

Coraz częściej w warunkach przetargów zdarzają się klauzule, uniemożliwiające start w postępowaniu przedsiębiorstwom posiadającym przeterminowane zobowiązania w rejestrach długów. Sytuacja ta najczęściej mam miejsce w przetargach zlecanych przez samorządy.

Pamiętać należy także o tym, że w procesie weryfikacji ofert i składających ja oferentów, sprawdzane są także inne dokumenty poświadczające wiarygodność oferenta, na przykład w kontekście posiadanych przez niego certyfikatów i zaświadczeń o oficjalnych przedstawicielstwach.